Thỏa thuận dịch vụ

1 CÁC BÊN THỎA THUẬN

Thỏa thuận dịch vụ – tham chiếu trong tương lai là “Thỏa thuận”;

Telnum.net – tham chiếu trong tương lai là “Công ty”;

Người sử dụng/người mua dịch vụ – tham chiếu trong tương lai là “Khách hàng”;

Cả hai bên – tham chiếu trong tương lai là “Các bên”.

Thỏa thuận dịch vụ được ký kết giữa các bên – Telnum.net và Khách hàng.

2 LỜI NÓI ĐẦU

Bằng cách đăng ký trên trang web của Công ty và tạo một tài khoản cá nhân (tài khoản), Khách hàng xác nhận chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này. Khách hàng chấp nhận rằng phương tiện liên lạc chính là email. Khách hàng đồng ý nhận thông báo điện tử từ Công ty. Khách hàng xác nhận sự đồng ý của mình với việc lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong suốt thời gian của Thỏa thuận. Để đặt hàng, thanh toán và quản lý dịch vụ, Khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân của mình trên trang web Công ty.

3 MỤC ĐÍCH CỦA THỎA THUẬN

Mục đích của Thỏa thuận này là điều chỉnh mối quan hệ pháp lý giữa các Bên trong việc Công ty cung cấp dịch vụ viễn thông. Thỏa thuận xác định các điều kiện để cung cấp các dịch vụ này.

4 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1 Công ty.

4.1.1 Công ty cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp số ảo trên cơ sở cho thuê, xử lý các cuộc gọi thoại, SMS, tin nhắn fax và các dịch vụ liên lạc khác.

4.1.2 Công ty chỉ cung cấp các số từ cơ sở số của mình. Công ty không cung cấp con số cụ thể mà Khách hàng yêu cầu.

4.1.3 Công ty thực hiện mọi biện pháp để bảo trì thương mại các thiết bị cần thiết cho việc triển khai và cung cấp dịch vụ. Công ty có thể thay đổi thiết bị để cung cấp dịch vụ. Những thay đổi như vậy được thực hiện hoàn toàn trong lĩnh vực quyết định.

4.1.4 Công ty cung cấp cho Khách hàng sự hỗ trợ liên tục và tư vấn cho các nhà quản lý về các dịch vụ được cung cấp với số lượng được yêu cầu. 

4.1.5 Công ty có quyền thay thế số được cung cấp vì những lý do ngoài quy định pháp luật và các hành vi quản lý khác, cũng như nếu việc tiếp tục cung cấp dịch vụ liên lạc bằng số này là không thể vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Trong trường hợp này, Công ty phải thông báo cho Khách hàng về việc thay thế càng sớm càng tốt. Công ty cung cấp dịch vụ thay thế số mà không tính thêm phí cho Khách hàng. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí phát sinh nào từ phía Khách hàng liên quan đến việc thay thế số nằm ngoài thỏa thuận giữa các Bên.

4.1.6 Nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, Công ty có quyền đình chỉ việc cung cấp dịch vụ.

4.1.7 Công ty có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu thông tin do Khách hàng cung cấp hoặc gói tài liệu được yêu cầu không đầy đủ. Công ty có quyền yêu cầu thêm thông tin hoặc bằng chứng nhận dạng ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình cung cấp dịch vụ. Công ty sẽ yêu cầu thêm thông tin nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ tính xác thực của thông tin do Khách hàng cung cấp hoặc tính xác thực của các tài liệu được cung cấp. Công ty có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ và chặn tài khoản của Khách hàng mà không hoàn lại tiền từ số dư tài khoản của mình trong các trường hợp nêu dưới đây: 

  1. Nếu Công ty biết rằng Khách hàng đã thực hiện hành động bất hợp pháp hoặc có kế hoạch thực hiện hành vi đó;
  2. Nếu có bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào rằng Khách hàng đã thực hiện hành động bất hợp pháp hoặc có kế hoạch sử dụng dịch vụ của Công ty để thực hiện hành vi đó trong tương lai;

4.1.8 Công ty có quyền thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này mà không cần có sự đồng ý và thông báo trước của Khách hàng nếu những thay đổi đó là cần thiết do những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý, điều kiện bảo hiểm, yêu cầu bảo mật hoặc thay đổi tài liệu theo luật định.

4.1.9 Công ty có quyền thay đổi mức giá đối với bất kỳ dịch vụ nào mà Công ty cung cấp.

4.1.10 Công ty có quyền chuyển giao các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Thỏa thuận này cho bên thứ ba mà không cần có sự đồng ý trước của Khách hàng.

4.2 Khách hàng.

4.2.1 Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán dịch vụ đúng hạn. Theo điều khoản 6 của Thỏa thuận này, Khách hàng phải gửi một số tiền cụ thể vào số dư tài khoản để thanh toán cho các dịch vụ.

4.2.2 Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp tài liệu xác nhận danh tính hoặc tài liệu của pháp nhân nếu cần thiết để kích hoạt số. Công ty sẽ thông báo trước cho Khách hàng về những yêu cầu này.

4.2.3 Nếu Khách hàng nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn nào trong quá trình hoạt động của dịch vụ, Khách hàng phải thông báo cho Công ty về lưu lượng truy cập này. Thời điểm xảy ra được coi là thời điểm Khách hàng liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ (qua điện thoại, e-mail hoặc trò chuyện trực tuyến trên trang web). Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp tất cả thông tin mà Công ty yêu cầu để giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp không cung cấp thông tin được yêu cầu, Công ty không đảm bảo giải pháp cho vấn đề.

4.2.4 Khách hàng đảm bảo không sử dụng dịch vụ được cung cấp cho các mục đích bất hợp pháp, bất hợp pháp, bao gồm việc truyền tải, cung cấp thông tin hoặc dịch vụ bất hợp pháp, bất hợp pháp hoặc có hại cho bên thứ ba. Khách hàng đảm bảo không sử dụng dịch vụ được cung cấp cho mục đích có khả năng gây hại, phỉ báng hoặc vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm nhãn hiệu, tài liệu khiêu dâm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể xúc phạm theo cách này hay cách khác. Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ của Công ty cho các hoạt động lừa đảo.

4.2.5 Khi Khách hàng liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ của Công ty (qua điện thoại, e-mail hoặc trò chuyện trực tuyến trên trang web của Công ty), Khách hàng nên giao tiếp một cách lịch sự và trong khuôn khổ các dịch vụ được cung cấp. Công ty có quyền không đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng nếu chúng đi kèm với ngôn ngữ tục tĩu, thô lỗ hoặc vượt quá phạm vi dịch vụ do Công ty cung cấp.

4.2.6 Khách hàng có nghĩa vụ hợp tác với Công ty trong những trường hợp sau: 

Khi giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các dịch vụ được cung cấp;

Khi giải quyết bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào liên quan đến các dịch vụ được cung cấp.

4.2.7 Khách hàng đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng các dịch vụ này đều phải tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

4.2.8 Khách hàng xác nhận rằng việc sử dụng điện thoại IP được luật pháp địa phương ở quốc gia của mình cho phép. 

Khách hàng có nghĩa vụ:

  1. Chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp vi phạm pháp luật địa phương. 
  2. Chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của nước mình. 

Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thiếu năng lực của Khách hàng trong trường hợp đó.

4.2.9 Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, Khách hàng xác nhận tuổi của mình ít nhất là 18 tuổi.

4.2.10 Khách hàng không có quyền chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép của Công ty theo Thỏa thuận này.

5 TÍNH NĂNG DỊCH VỤ VÀ BẢO HÀNH

5.1 Công ty không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ không bị gián đoạn. Tuy nhiên, Công ty thực hiện tất cả các bước cần thiết để duy trì mạng và dịch vụ không gặp bất kỳ sự cố nào cũng như khôi phục dịch vụ nhanh nhất có thể.

5.2 Bằng cách chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, Khách hàng chấp nhận rằng Công ty không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đối với bất kỳ cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp nào và các cuộc gọi đến chính các dịch vụ này.

5.3 Số ảo là dịch vụ nhận cuộc gọi đến, tin nhắn SMS, fax. Chúng tôi không cung cấp tính năng gửi SMS. “Cuộc gọi đi” là một dịch vụ khác về mặt kỹ thuật và chỉ có thể được kết nối sau khi khách hàng điền vào biểu mẫu. Lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối yêu cầu gọi đi của bạn mà không cần giải thích thêm. Theo mặc định, Công ty cung cấp các cuộc gọi đi mà không có ID người gọi (dịch vụ nhận dạng số thuê bao). Công ty không kiểm soát số nào sẽ do người nhận cuộc gọi quyết định. Dịch vụ ID người gọi được kết nối bổ sung theo yêu cầu và việc hiển thị nó không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Lưu ý rằng ở một số quốc gia, dịch vụ ID người gọi không khả dụng.

5.4 Việc kích hoạt hầu hết các số sẽ mất từ 1–5 ngày. Trong một số trường hợp, việc kích hoạt số có thể mất tới 15 ngày. Điều đó có thể là do việc xác minh tài liệu của Khách hàng hoặc quy trình kích hoạt số cụ thể. Quá trình kích hoạt số lượng dài không phải là cơ sở để hủy đơn hàng và hoàn tiền.

5.5 Số điện thoại miễn phí là 800 số toll-free (mã ở hầu hết các quốc gia, nhưng có thể khác nhau). Đây là đường dây miễn phí dành cho khách hàng gọi trong nước nhưng Khách hàng là người trả tiền cho các cuộc gọi. Gói cước dành cho cuộc gọi đến đối với số điện thoại miễn phí luôn tính theo phút. Việc tính phí bắt đầu từ phút đầu tiên của cuộc gọi được trả lời, lời chào bằng giọng nói cũng bị tính phí. Vì những số này chỉ có thể nhận cuộc gọi trong nước nên việc quay số từ các quốc gia khác đến số điện thoại miễn phí không được đảm bảo mà tùy thuộc vào đặc điểm nội bộ của từng quốc gia cụ thể. Việc bỏ lỡ cuộc gọi đến các số điện thoại miễn phí từ các quốc gia khác không phải là dấu hiệu cho thấy số này hoạt động không chính xác.

5.6 Số SMS là số dùng để nhận SMS gửi đến. Một nhóm số riêng biệt được đánh dấu bằng «đăng ký» được phân bổ trên trang web của Công ty. Những con số này hoạt động để nhận SMS từ các dịch vụ trực tuyến. Dấu "để đăng ký" có nghĩa là nhà cung cấp địa phương (chủ sở hữu khả năng đánh số) không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với việc nhận SMS. Tất cả tin nhắn SMS gửi tới nó đều có thể được nhận qua số này. Tuy nhiên, Công ty không đảm bảo việc gửi thành công tất cả SMS từ tất cả các dịch vụ đến số. Nếu số này nhận được SMS thành công từ hầu hết các dịch vụ và SMS không đến từ một dịch vụ cụ thể thì đây không phải là dấu hiệu cho thấy số đó không hoạt động chính xác. Tình huống này không phải là lý do để hủy đơn hàng, thay thế số hoặc hoàn tiền. Công ty cung cấp dịch vụ cung cấp số điện thoại chứ không phải dịch vụ tạo tài khoản trong các dịch vụ của bên thứ ba. Nếu không có dấu "đăng ký" trên số, điều này có nghĩa là nhà cung cấp địa phương (chủ sở hữu dung lượng số) có thể hạn chế việc nhận SMS từ một số dịch vụ nhất định (thường là phổ biến nhất). Công ty không đảm bảo việc nhận SMS và cuộc gọi từ các dịch vụ Internet (WhatsApp, Telegram, Viber, v.v.), cũng như từ các ngân hàng, dịch vụ thanh toán và từ các quốc gia khác đến các số không có dấu "đăng ký".

5.7 Tất cả các số ảo được cung cấp trên cơ sở cho thuê. Khi kết thúc thời gian thuê, số có thể được gán cho người dùng mới.

6 THỦ TỤC THANH TOÁN

6.1 Tất cả các dịch vụ của Công ty chỉ được cung cấp trên cơ sở trả trước và hoạt động cho đến khi hết hạn thanh toán.

6.2 Chi phí của Khách hàng bao gồm: 

1.) Phí kết nối số – thanh toán một lần; 

2.) Phí đăng ký – thanh toán hàng tháng; 

3.) Phí chuyển tiếp cuộc gọi đến – theo biểu phí trên trang web (tính phí có thể tính theo phút hoặc giây tùy thuộc vào số lượng và loại chuyển tiếp);

4.) Phí gọi đi (tính phí theo phút cho cuộc gọi có ID người gọi, tính phí theo giây cho cuộc gọi không có ID người gọi);

5.) Các dịch vụ thanh toán khác của Công ty.

6.2.1 Phí đăng ký hàng tháng cho số này sẽ tự động được ghi nợ vào số dư tài khoản Khách hàng sau 1 (một) tháng dương lịch kể từ ngày dịch vụ được kích hoạt. Trong trường hợp số dư của Khách hàng không đủ tiền, hệ thống sẽ khấu trừ phí đăng ký dưới dạng trừ. Công ty có quyền đình chỉ việc cung cấp tất cả các dịch vụ cho đến khi Khách hàng trả hết nợ. Việc trả nợ sẽ tự động khôi phục tất cả các dịch vụ. Điều đó không bao gồm các tình huống khi Công ty xóa dịch vụ khỏi Tài khoản của Khách hàng. Công ty xử lý việc xóa số do nợ mà không cần thông báo thêm cho Khách hàng. Công ty xem xét tất cả các nghĩa vụ đã hoàn thành nếu có bất kỳ khoản nợ nào phát sinh trên Tài khoản của Khách hàng. Công ty có quyền loại bỏ số lượng đã thuê bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết. Để tránh nợ nần, Khách hàng có thể xóa số ảo khỏi tài khoản của mình. Khách hàng nên xóa số trước khi hệ thống tự động tính phí thuê bao. Nếu Khách hàng chưa xóa số, Khách hàng xác nhận rằng mình đồng ý với việc gia hạn thuê số thêm một tháng.

6.3 Hoàn trả các khoản thanh toán của Khách hàng, hoàn trả tiền vào số dư tài khoản của Khách hàng, cũng như việc tính toán lại các dịch vụ đã thanh toán, được thực hiện theo quy định của Công ty. Chính sách hoàn tiền.

6.4 Nếu Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Thỏa thuận này, Các Bên đồng ý rằng Công ty sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận này.

7 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ thuộc về một bên sẽ tiếp tục thuộc về bên đó.

7.2 Trong mọi trường hợp, khách hàng không được sử dụng tên Công ty, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty.

7.3 Nghiêm cấm chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ mà không có sự đồng ý bằng văn bản.

8 Bảo mật

Công ty đảm bảo sự riêng tư của dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Mặc dù vậy, Công ty có quyền chuyển mọi thông tin có sẵn của Khách hàng cho nhà cung cấp địa phương (chủ sở hữu số lượng) hoặc cơ quan thực thi pháp luật của bất kỳ quốc gia nào với điều kiện nhận được yêu cầu chính thức.

9 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

9.1 Công ty không chịu trách nhiệm trong các trường hợp sau: trong trường hợp gián tiếp, thiệt hại do tai nạn hoặc thiệt hại tiếp theo do liên lạc bị gián đoạn, mất dữ liệu, lợi nhuận chưa thu được hoặc trong trường hợp tổn thất kinh tế phát sinh liên quan đến Hiệp định này.

9.2 Công ty không chịu trách nhiệm với Khách hàng trong các trường hợp có bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, nếu Khách hàng trong khi sử dụng dịch vụ vi phạm luật pháp của quốc gia sở hữu số đó. 

9.3 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc lỗi đánh máy nào trong bất kỳ phần nào của Thỏa thuận, trên trang web, tài khoản cá nhân, hóa đơn hoặc các tài liệu khác do Công ty cung cấp. Khách hàng có thể thông báo cho Công ty về sự không chính xác được phát hiện và nó sẽ được khắc phục với sự đồng ý của Công ty.

10 BẤT CỨ LỰC LỰC

10.1 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc cung cấp dịch vụ, trì hoãn hoặc từ chối cung cấp dịch vụ xảy ra vì bất kỳ lý do gì hoặc do bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài thẩm quyền của Công ty, bao gồm cả việc xảy ra bất kỳ trường hợp nào ngoài tầm kiểm soát của Công ty – thiên tai, thiên tai , giông bão, lũ lụt, hạn hán, điện giật, hỏa hoạn, mất điện, hư hỏng đường dây điện, hư hỏng do mất kết nối hoặc khoảng cách của thông tin liên lạc hoặc cáp, chiến tranh thương mại, hành động của chính phủ, áp dụng các biện pháp trừng phạt, chấm dứt hoặc thu hồi giấy phép , phá hủy hoặc mất mát thiết bị cũng như sự thiếu chính xác hoặc chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ do bên thứ ba bao gồm các cơ quan quản lý và lập pháp hoặc các nhà khai thác viễn thông gây ra do chiến tranh, hoạt động quân sự và tình trạng bất ổn dân sự.

10.2 Công ty không chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra do các trường hợp bất khả kháng.

11 CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG

Bất kể mức bồi thường liên quan đến Thỏa thuận này như thế nào, Khách hàng đồng ý rằng Công ty, người sáng lập, công ty con, văn phòng cấp dưới, lãnh đạo và nhân viên sẽ không phải bồi thường bất kỳ khoản bồi thường nào phát sinh liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào đã phát sinh do dịch vụ khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng Công ty được đại diện bởi người sáng lập, công ty con, văn phòng cấp dưới, lãnh đạo và nhân viên không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào có thể xảy ra do việc sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau : do sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp, tính bảo mật của thông tin nhận được, sự không chính xác và thiếu sót, trục trặc, vi rút, chậm trễ truyền dữ liệu, gián đoạn dịch vụ hoặc mất dữ liệu.  

12 ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

12.1 Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm Khách hàng tạo tài khoản người dùng trên trang web của Công ty và có hiệu lực cho đến khi một trong các Bên dừng nó.

12.2 Mỗi Bên có quyền chấm dứt Thỏa thuận này nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận bị vi phạm.

12.3 Sau khi chấm dứt Thỏa thuận vì bất kỳ lý do gì, mọi nghĩa vụ của Công ty đối với Khách hàng đều được coi là đã hoàn thành.

13 KHÁC

13.1 Thỏa thuận này phản ánh thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên liên quan đến chủ đề trong đây và thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, tuyên bố và hiểu biết trước đó của các Bên.

13.2 Các Bên phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của luật hiện hành của Cộng hòa Ba Lan và EU.

Quốc gia

0

Các thành phố

0

Số năm kinh nghiệm

0

Tri ân khách hàng

0

Mua số ảo

⭐⭐⭐⭐⭐
Dành cho Doanh nghiệp, SME & Khởi nghiệp